วิธีถอนการติดตั้ง SSL certificate ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ที่ต้องการถอนการติดตั้ง SSL certificate ในโดเมนหรือ subdomain ที่เคยได้ติดตั้ง SSL certifcate ไว้ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ SSL/TLS Certificates ในหัวข้อ Security ของโดเมนหรือ subdomain ที่ต้องการติดตั้ง SSL Certificate คลิกที่ Unassign Certificate ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการถอนการติดตั้ง SSL certificate ของโดเมนหรือซับโดเมนดังกล่าวขึ้นมา ให้คลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการถอนการติดตั้ง SSL certificate ของโดเมนหรือ subdomain ดังกล่าวแล้วดังภาพตัวอย่าง

วิธียกเลิกการเชื่อม inbox ระหว่างบัญชีอีเมลอื่นในแอป Mail บน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านแอป Mail ใน Windows และต้องการยกเลิกการเชื่อม inbox ระหว่างบัญชีอีเมลอื่นที่เคยได้เชื่อมไว้ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา คลิกที่ Accounts คลิกที่ Linked inbox คลิกที่ Unlink inboxes

วิธีเชื่อม inbox ระหว่างบัญชีอีเมลอื่นในแอป Mail บน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านแอป Mail ใน Windows และต้องการเชื่อม inbox ระหว่างบัญชีอีเมลอื่นที่มีอยู่ในแอป สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา คลิกที่ Accounts คลิกที่ Link inboxes กำหนดรายละเอียดของ inbox ที่ต้องการเชื่อมเมล เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save ระบบจะดำเนินการเชื่อม inbox ของบัญชีอีเมลที่เลือกเข้าด้วยกัน โดยจะแสดงชื่อของ inbox ที่เชื่อมกันแล้วตามที่ได้กำหนดไว้

วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล Outlook ใน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows และต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลของ Outlook (outlook.com, live.com, Hotmail และ MSN) สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา คลิกที่ Accounts คลิกที่ Add account กรณีที่เพิ่มอีเมล Outlook เป็นครั้งแรก คลิกที่ Outlook.com กรอกอีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือ Skype ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft จากนั้นคลิกที่ Next กรอกรหัสผ่านที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft จากนั้นคลิกที่ Sign in ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนว่าได้ดำเนินการเพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Done กรณีที่เคยเพิ่มอีเมล Outlook แล้ว คลิกที่ Outlook.com คลิกที่ Microsoft account ในหัวข้อ […]

วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล Yahoo! ใน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows และต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลของ Yahoo! สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา คลิกที่ Accounts คลิกที่ Add account คลิกที่ Yahoo! กรอกชื่อผู้ใช้ อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Yahoo! ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิกที่ Next กรอกรหัสผ่านที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Yahoo! จากนั้นคลิกที่ Next ระบบจะให้ผู้ใช้อนุญาตให้ระบบสามารถเข้าถึงการจัดการต่างๆ ของบัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม ให้คลิกที่ Agree ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนว่าได้ดำเนินการเพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Done

วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล Google ใน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows และต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลของ Google สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา คลิกที่ Accounts คลิกที่ Add account คลิกที่ Google กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Google ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิกที่ Next กรอกรหัสผ่านที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Google จากนั้นคลิกที่ Next ระบบจะให้ผู้ใช้อนุญาตให้ระบบสามารถเข้าถึงการจัดการต่างๆ ของบัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม ให้คลิกที่ Allow กำหนดชื่อที่จะให้แสดงในตอนส่งเมล จากนั้นคลิกที่ Sign in ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนว่าได้ดำเนินการเพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Done

วิธีเปิด/ปิดการซิงค์อีเมลใน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows สามารถกำหนดการตั้งค่าระยะเวลาในการซิงค์อีเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา กรณีที่ต้องการปิดการซิงค์อีเมล วิธีที่ 1 คลิกขวาที่บัญชีอีเมลที่ต้องการปิดการซิงค์อีเมล คลิกที่ Account settings คลิกที่ Change mailbox sync settings คลิกที่ไอคอน On/Off ที่หัวข้อ Email ในหมวด Sync options ให้เปลี่ยนเป็น Off จากนั้นคลิกที่ Done คลิกที่ Save วิธีที่ 2 คลิกที่ Account คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการปิดการซิงค์อีเมล คลิกที่ Change mailbox sync settings คลิกที่ไอคอน On/Off ที่หัวข้อ Email ในหมวด Sync options […]

วิธีตั้งค่าระยะเวลาการซิงค์อีเมลใน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows สามารถกำหนดการตั้งค่าระยะเวลาในการซิงค์อีเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา วิธีที่ 1 คลิกขวาที่บัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่าระยะเวลาการซิงค์อีเมล คลิกที่ Account settings คลิกที่ Change mailbox sync settings เลือกการดาวน์โหลดอีเมลที่ต้องการตั้งค่า เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Done คลิกที่ Save วิธีที่ 2 คลิกที่ Account คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่าระยะเวลาการซิงค์อีเมล คลิกที่ Change mailbox sync settings เลือกการดาวน์โหลดอีเมลที่ต้องการตั้งค่า เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Done คลิกที่ Save

วิธีเปิด/ปิดการแจ้งเตือนอีเมลใน Windows 10

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows 10 สามารถเลือกเปิด/ปิดการแจ้งเตือนของอีเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา กรณีที่ต้องการปิดการแจ้งเตือนอีเมล คลิกที่ขวาที่บัญชีอีเมลที่ต้องการปิดการแจ้งเตือนอีเมล คลิกที่ Turn off notifications กรณีที่ต้องการเปิดการแจ้งเตือนอีเมล คลิกที่ขวาที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเปิดการแจ้งเตือนอีเมล คลิกที่ Turn on notifications

วิธีลบบัญชีอีเมลใน Windows 10

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows 10 สามารถลบบัญชีอีเมลที่ไม่ใช้งานแล้วออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา วิธีที่ 1 คลิกขวาที่บัญชีอีเมลที่ต้องการลบ คลิกที่ Account Settings คลิกที่ Delete account ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชีอีเมลที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete วิธีที่ 2 คลิกที่ Account คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการลบ คลิกที่ Delete account ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชีอีเมลที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete