วิธีเพิ่มบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเพิ่มบัญชี customer ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customers คลิกที่ Add Customer กำหนดรายละเอียดของบัญชี customer ที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการสร้างบัญชี customer ดังกล่าวแล้ว

วิธีแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อของบัญชี customer ที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customers คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ คลิกที่ Edit Contact Info กำหนดรายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้อัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อของบัญชี customer ดังกล่าวแล้ว

วิธีเปลี่ยน subscriber ให้กับ subscription ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเปลี่ยน subscriber ให้กับ subscription ของบัญชี customer ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customers คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเปลี่ยน subscriber ของ subscription คลิกที่แท็บ Subscription ติ๊กถูกที่ subscription ที่ต้องการเปลี่ยน subscriber คลิกที่ Change Subscriber เลือกผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยน subscriber จากนั้นคลิกที่ Next >> ระบบจะแสดงข้อมูลการเปลี่ยน subscriber ของ subscription ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Finish ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการเปลี่ยน subscriber ของ subscription […]

วิธีเปลี่ยน service plan ให้กับ subscription ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเปลี่ยน service plan ให้กับ subscription ของบัญชี customer ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customer คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเปลี่ยน service plan ของ subscription คลิกที่แท็บ Subscription ติ๊กถูกที่ subscription ที่ต้องการเปลี่ยน service plan คลิกที่ Change Plan เลือก service plan ที่ต้องการเปลี่ยนในหัวข้อ New service plan จากนั้นคลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการเปลี่ยน service plan ของ […]

วิธีลบ subscription ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถลบ subscription ของบัญชี customer ที่ไม่ต้องการแล้วออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customer คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการลบ subscription คลิกที่แท็บ Subscription ติ๊กถูกที่ subscription ที่ต้องการลบ คลิกที่ Remove ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ subscription ขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove ระบบจะแจ้งว่าได้ลบ subscription ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Close เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

วิธีปลดระงับการใช้งาน subscription ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถปลดระงับการใช้งาน subscription ของบัญชี customer ที่ถูกระงับการใช้งานไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customer คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการปลดระงับการใช้งาน subscription คลิกที่แท็บ Subscriptions ติ๊กถูกที่ subscriptions ที่ต้องการปลดระงับการใช้งาน คลิกที่ Set Status คลิกที่ Active ระบบจะแจ้งว่าได้ปลดระงับการใช้งานโดเมนดังกล่าวแล้ว โดยไอคอน suspended ที่หน้าชื่อ subscription จะเปลี่ยนเป็น active ดังภาพตัวอย่าง

วิธีระงับการใช้งาน subscription ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเลือกระงับการใช้งาน subscription บัญชี customer ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customer คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการระงับการใช้งาน subscription คลิกที่แท็บ Subscriptions ติ๊กถูกที่ subscriptions ที่ต้องการระงับการใช้งาน คลิกที่ Set Status คลิกที่ Suspended ระบบจะแจ้งว่าได้ระงับการใช้งานโดเมนดังกล่าวแล้ว โดยไอคอน active ที่หน้าชื่อ subscription จะเปลี่ยนเป็น suspended ดังภาพตัวอย่าง

วิธีลบ domain alias ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถลบ domain alias ออกจากบัญชี customer ที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customer คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการลบ domain alias ติ๊กถูกที่ domain alias ที่ต้องการลบ คลิกที่ Remove ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ domain alias ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบ domain alias ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Close เพื่อปิดหน้าต่างแจ้่งเตือน

วิธีเพิ่ม domain alias ให้กับบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเพิ่ม domain alias ให้กับบัญชี customer ที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customer คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเพิ่ม domain alias คลิกที่ Add Domain Alias ระบุรายละเอียดของ domain alias ที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่ม domain alias ในบัญชี customer ดังกล่าวแล้ว

วิธีลบ subdomain ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถลบ subdomain ออกจากบัญชี customer ที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customer คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการลบ subdomain ติ๊กถูกที่ subdomain ที่ต้องการลบ คลิกที่ Remove ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ subdomain ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบ subdomain ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Close เพื่อปิดหน้าต่างแจ้่งเตือน