วิธีเปิดการใช้งานโดเมนของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเปิดการใช้งานโดเมนของบัญชี customer ที่ถูกระงับการใช้งานหรือปิดการใช้งานได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customers คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเปิดการใช้งานโดเมน ติ๊กถูกที่โดเมนที่ต้องการเปิดใช้งาน คลิกที่ Set Status คลิกที่ Active ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดการใช้งานโดเมนดังกล่าวแล้ว โดยไอคอน disabled หรือ suspended ที่หน้าชื่อโดเมนจะหายไปดังภาพตัวอย่าง

วิธีเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซเป็นมุมมองของผู้ให้บริการใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซเป็นมุมมองของผู้ให้บริการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Change View คลิกที่ Switch to Service Provider view ระบบจะเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซเป็นมุมมองของผู้ให้บริการ

วิธีเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซเป็นมุมมองของผู้ใช้ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซเป็นมุมมองของผู้ใช้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk วิธีที่ 1 คลิกที่ Interface Preferences คลิกที่ Power User view ในหัวข้อ Select your interface ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซเป็นมุมมองของผู้ใช้แล้ว วิธีที่ 2 คลิกที่ Change View คลิกที่ Switch to Power User view ระบบจะเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซเป็นมุมมองของผู้ใช้

วิธีเปิด/ปิดการใช้งาน hotlink protection ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเปิด/ปิดการใช้งาน hotlink protection ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ Hotlinks Protection ในหมวด Account Manager วิธีเปิดการใช้งาน hotlink protection คลิกที่ ENABLE HOTLINKS PROTECTION ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดใช้งาน hotlink protection แล้ว วิธีปิดการใช้งาน hotlink protection คลิกที่ DISABLE HOTLINKS PROTECTION ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดใช้งาน hotlink protection แล้ว

วิธีลบโดเมน/ประเภทไฟล์ที่ทำ hotlink protection ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถลบโดเมนหรือประเภทไฟล์ที่ทำ hotlink protection ไว้ออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ Hotlinks Protection ในหมวด Account Manager วิธีลบโดเมนที่ทำ hotlink protection ติ๊กถูกที่หน้าโดนเมนที่ต้องการลบ คลิกที่ Delete ระบบจะแจ้งว่าได้ลบโดเมนดังกล่าวออกจาก hotlink protection แล้ว วิธีลบประเภทไฟล์ที่ทำ hotlink protection ลบนามสกุลของไฟล์ที่ต้องการออกจาก hotlink protection ในหัวข้อ Protected file types จากนั้นคลิกที่ SAVE ระบบจะแจ้งว่าได้ลบประเภทไฟล์ดังกล่าวออกจาก hotlink protection แล้ว

วิธีเพิ่มโดเมน/ประเภทไฟล์ที่จะทำ hotlink protection ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเพิ่มโดเมนหรือประเภทไฟล์ที่จะทำ hotlink protection ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ Hotlinks Protection ในหมวด Account Manager วิธีเพิ่มโดเมนที่จะทำ hotlink protection กรอกโดเมนที่ต้องการทำ hotlink protection จากนั้นคลิกที่ Add ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มโดเมนดังกล่าวไว้ใน hotlink protection แล้ว วิธีเพิ่มประเภทไฟล์ที่จะทำ hotlink protection กรอกนามสกุลของไฟล์ที่ต้องการทำ hotlink protection ในหัวข้อ Protected file types จากนั้นคลิกที่ SAVE ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มนามสกุลของไฟล์ดังกล่าวไว้ใน hotlink protection แล้ว

วิธีกำหนดเวลา backup ข้อมูลสำหรับ reseller ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ reseller สามารถกำหนดเวลา backup ข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ Manage User Backups ในหมวด Reseller Tools คลิกที่ SCHEDULE กำหนดหนดรายละเอียดการ backup ข้อมูลที่ต้องการตั้ง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ NEXT STEP คลิกที่ On Schedule กำหนดช่วงเวลาที่ให้เริ่ม backup ข้อมูล เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ NEXT STEP เลือกการจัดเก็บข้อมูล backup เป็น Local และกำหนด directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup เพิ่มเติม (ไม่บังคับ) จากนั้นคลิกที่ SCHEDULE ระบบจะเพิ่มกำหนดการ […]

วิธีระงับการใช้งานบัญชี administrator ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin สามารถระงับการใช้งานบัญชี administrator ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ List Administrators ในหมวด Account Manager ติ๊กถูกที่บัญชี administrator ที่ต้องการระงับการใช้งาน คลิกที่ Suspend ระบุรายละเอียดการระงับการใช้งานบัญชี administrator ที่เลือก เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SUSPEND ระบบจะแจ้งว่าได้ระงับการใช้งานบัญชี administrator ดังกล่าวแล้ว โดยจะมีไอคอน suspended แสดงที่ท้ายบัญชี administrator ดังภาพตัวอย่าง

วิธีลบบัญชี administrator ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin สามารถลบบัญชี administrator ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ List Administrators ในหมวด Account Manager ติ๊กถูกที่บัญชี administrator ที่ต้องการลบ คลิกที่ Delete ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชี administrator ขึ้นมา ให้คลิกที่ CONFIRM ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบบัญชี administrator ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ CLOSE เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

วิธีเพิ่ม subdomain ให้กับบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเพิ่ม subdomain ให้กับบัญชี customer ที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Customer คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเพิ่ม subdomain คลิกที่ Add Subdomain กำหนดรายละเอียดของ subdomain ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเพิ่ม subdomain ให้กับกับบัญชี customer ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Close เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน