HTML Quotation

html quotation คือ การใช้ html element ในการอ้างอิงข้อมูล HTML <blockquote> ใช้สำหรับการอ้างอิงแบบกล่องข้อความ html element <blockquote> ใช้สำหรับการอ้างอิงแบบกล่องข้อความ โดยเบราว์เซอร์จะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วย่อหน้าให้สำหรับการอ้างอิง ตัวอย่าง HTML <q> ใช้สำหรับการอ้างอิงแบบสั้น tag <q> ใช้สำหรับการอ้างอิงแบบสั้น ใช้กับข้อความสั้นๆ หรือ โควท ( การอ้างอิงจากคำพูดคนอื่น ) จะมีสัญลักษณ์ (“) ในข้อความที่อ้างอิง ตัวอย่าง HTML <abbr> ใช้สำหรับการย่อคำ HTML tag <abbr> กำหนดตัวย่อ เช่น “HTML”, “CSS”, “Mr”, “Dr”, “ASAP”, “ATM การทำเครื่องหมายตัวย่อสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เบราว์เซอร์ ระบบการแปล และเครื่องมือค้นหา ตัวอย่าง HTML […]