วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลใน Windows 10

Mail เป็นโปรแกรม e-mail client ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows ตัวโปรแกรมนั้นสามารถอ่าน เขียน และตอบกลับข้อความระหว่างบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่นได้อย่างรวดเร็ว ไปจนถึงการส่งไฟล์และรูปภาพ และตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ไม่อยู่ โดยใน Windows 10 สามารถเพิ่มบัญชีอีเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

***หมายเหตุ : ในคู่มือนี้จะเป็นการเพิ่มบัญชีอีเมลผ่านตัวเลือก Advanced setup

เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา

คลิกที่ Accounts

คลิกที่ Add account

คลิกที่ Advanced setup

คลิกที่ Internet email

กำหนดรายละเอียดของบัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Sing in

 • Email address – กรอกบัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม
 • User name – กรอกชื่อผู้ใช้ที่ใช้เข้าสู่ระบบ
 • Password – กรอกรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบ
 • Account name – กรอกชื่อของบัญชีผู้ใช้
 • Send your messages using this name – กำหนดชื่อที่จะให้แสดงในตอนส่งเมล
 • Incoming email server – กรอก server ที่ใช้ในการรับเมล
 • Account type – เลือกประเภทการเชื่อมต่อของบัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม โดยจะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ POP3 และ IMAP4
 • Outing (SMTP) email server – กรอก server ที่ใช้ในการส่งเมล
 • Outgoing server requires authentication – กำหนดว่าจะให้มีการยืนยันความถูกต้องในตอนส่งเมลหรือไม่ หากต้องการให้ยืนยันความถูกต้องในตอนส่งเมล ให้ติ๊กถูกที่ Outgoing server requires authentication (ตามค่าเริ่มต้นระบบจะติ๊กถูกไว้)
 • Use the same user name and password for sending email – กำหนดว่าจะให้มีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันในการส่งเมลหรือไม่ หากต้องการให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันในการส่งเมล ให้ติ๊กถูกที่ Use the same user name and password for sending email (ตามค่าเริ่มต้นระบบจะติ๊กถูกไว้)
 • Require SSL for incoming email – กำหนดว่าจะให้มีการใช้ SSL ในการรับเมลหรือไม่ หากต้องการให้ใช้ SSL ในการรับเมล ให้ติ๊กถูกที่ Require SSL for incoming email (ตามค่าเริ่มต้นระบบจะติ๊กถูกไว้)
 • Require SSL for outgoing email – กำหนดว่าจะให้มีการใช้ SSL ในการส่งเมลหรือไม่ หากต้องการให้ใช้ SSL ในการส่งเมล ให้ติ๊กถูกที่ Require SSL for outgoing email (ตามค่าเริ่มต้นระบบจะติ๊กถูกไว้)

ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนว่าได้ดำเนินการตั้งค่าบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Done

Was this article helpful?

Related Articles