วิธี restore ฐานข้อมูลใน DirectAdmin

หากฐานข้อมูลของผู้ใช้มีปัญหาไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม และใช้งาน control panel ของ DirectAdmin อยู่ สามารถ restore ฐานข้อมูลที่ได้ทำการ backup ไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเตรียมไฟล์ backup ของฐานข้อมูลที่จะ restore

login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

คลิกที่ UPLOAD BACKUP

เลือกฐานข้อมูลที่จะให้อัปโหลดไฟล์ backup เข้าไปใน Select Database จากนั้นคลิกที่ Drop file here or click to upload

เลือกไฟล์ backup ฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ จากนั้นคลิกที่ Open

เลือกวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน Connection Method

  • Your current login information : เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยข้อมูลการ login เดิม
  • Custom username & password : เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่

จากนั้นคลิกที่ UPLOAD

ระบบจะแจ้งว่าฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถูก restore เรียบร้อยแล้ว (ฐานข้อมูลที่ถูก restore จะแสดงขึ้นมาดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles