วิธีซ่อมแซมฐานข้อมูลใน DirectAdmin

บางครั้งฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมาก และมีขนาดใหญ่ก็อาจบันทึกข้อมูลเลื่อนตาราง ตารางฐานข้อมูลล็อค หรือข้อมูลในตารางฐานข้อมูลมีปัญหา ผลจากปัญหาดังกล่าวอาจจะแสดงออกมาให้เห็นโดยการเชื่อมต่อหรือ query ฐานข้อมูลได้ช้ากว่าปกติ เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ฐานข้อมูลล้มเหลว หรือมี error แปลกๆ แจ้งทุกครั้งที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลนั้นๆ โดยสามารถซ่อมแซมฐานข้อมูลที่มีปัญหาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการซ่อมแซม

คลิกที่ Repair

ระบบจะแจ้งสถานะการซ่อมแซมของฐานข้อมูลให้ทราบ (ปกติแล้วระบบจะทำการตรวจสอบความผิดพลาดของฐานข้อมูล แล้วทำการซ่อมแซมให้โดยอัตโนมัติ แต่หากมีจุดที่ระบบไม่สามารถซ่อมแซมได้ ระบบจะแสดงให้ทราบว่า cell หรือ row ไหนของฐานข้อมูลที่เกิดข้อผิดพลาด และให้แก้ไขปัญหาด้วยตนเองต่อไปผ่านทาง phpMyAdmin)

Was this article helpful?

Related Articles