วิธีแก้ไข category ใน WordPress

Edit category WordPress

หากต้องการแก้ไข category ใน WordPress สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Posts

คลิกที่ Categories

วิธีแก้ไข category แบบปกติ

คลิกที่ category ที่ต้องการแก้ไข

แก้ไขข้อมูล category ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Update

  • Name – ชื่อของ category
  • Slug – slug ของ category
  • Parent Category – เลือก category หลักของ category ที่กำลังแก้ไข ถ้าไม่มีก็เลือกเป็น None ไว้
  • Description – รายละเอียดของ category

ระบบจะแจ้งว่า category ถูกแก้ไขแล้ว ให้คลิกที่ Go to Categories

เมื่อกลับมาที่หน้า Categories จะเห็นว่าข้อมูล category ที่ได้แก้ไขไปมีการเปลี่ยนแปลง (จากรูปตัวอย่างจะมีข้อมูลในส่วน description เพิ่มเข้ามา)

วิธีแก้ไข category แบบ quick edit

เลื่อนเมาส์ไปที่ category ที่ต้องการแก้ไข

คลิกที่ Quick Edit

แก้ไขข้อมูล category ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Update Category

  • Name – ชื่อของ category
  • Slug – slug ของ category

จะเห็นว่าข้อมูล category ที่ได้แก้ไขไปมีการเปลี่ยนแปลง (จากรูปตัวอย่างจะเป็นการเปลี่ยนชื่อของ category จาก News เป็น Tips และเปลี่ยน slug จาก News เป็น tips)

Was this article helpful?

Related Articles