การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung

ราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด application จากรายการหน้าจอของคุณ

2. ใส่ E-mail Address และ E-mail Password จากนั้นเลือก Manual Setup

3. ตรวจสอบ User Name ให้เป็น E-mail Address แบบเต็ม และใส่รายละเอียดการตั้งค่า ดังภาพ จากนั้นเลือก Next

4. ใส่รายละเอียดการตั้งค่า ดังภาพ จากนั้นเลือก Next

5. รอตรวจสอบการตั้งค่า

6. ตั้งค่า Account ตามความจำเป็นของคุณ จากนั้นคลิก Next

7. ระบุ Account Name (สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น) และป้อนชื่อที่คุณต้องการที่จะแสดงใน outgoing mail แล้วเลือก Done

8. Account ที่ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และข้อความของคุณจะถูกดาวน์โหลด

การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Android Samsung จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?