การตั้งค่าให้ CentOS/RedHat มาใช้เวลาประเทศไทย

ก่อนตั้งเวลาให้ตรวจสอบก่อนครับว่าเวลานั้นคลาดเคลื่อนรึเปล่าเพื่อตรวจสอบเวลาปัจจุบันด้วยคำสั่ง

date

ผลลัพท์ที่ได้จะแสดงออกมาดังนี้ครับ

Sun Mar 16 13:50:17 EDT 2014

ถ้าเวลาข้างต้นเป็นเวลาที่มีความคลาดเคลื่อนไปมาก และสงสัยว่าน่าจะเป็นผลจากที่ไม่ได้ตั้งค่า timezone ให้เราใช้คำสั่งนี้เพื่อเปลี่ยน timezone มายังประเทศไทย

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime

เมื่อเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้คำสั่ง date อีกครั้งเพื่อตรวจสอบซ้ำว่าเวลาตรงแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ตรงให้ใช้คำสั่ง date เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลาให้ตรงครับ
การเปลี่ยนแปลงเวลาด้วยคำสั่ง date

เมื่อเวลาที่ได้ตรงแล้วให้เราบันทึกเวลาไปบน bios ของเครื่องด้วยคำสั่ง

/sbin/hwclock --systohc

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ แต่เพื่อให้ได้เวลาที่แม่นยำไม่คลาดเคลื่อน เราควรใช้ Network Time Protocal (NTP) ในการตั้งเวลา
การตั้งเวลาให้ตรงด้วย NTP

Was this article helpful?

Related Articles