การจัดการธีมผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

Manage themes WordPress toolkit Plesk

ใน WordPress Toolkit จะมีตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับธีมต่างๆ ให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยจะมีเมนูการจัดการธีมต่างๆ ดังนี้

1. การติดตั้งธีม

2. การติดตั้งธีมด้วยการอัปโหลดไฟล์

3. การเปลี่ยนธีม

4. การลบธีม

Was this article helpful?

Related Articles