วิธีสร้างไฟล์เพื่อ Start Restart หรือ Stop Service NginX

เริ่มต้นด้วยการสร้างไฟล์เพื่อ start/stop/restart nginx service เลยครับ

touch /etc/init.d/nginx

แล้วใส่ค่า config ด้านล่างนี้

#!/bin/sh
#
# nginx - this script starts and stops the nginx daemin

# Taken from http://www.hikaro.com

# chkconfig: - 85 15

# description: Nginx is an HTTP(S) server, HTTP(S) reverse \

# proxy and IMAP/POP3 proxy server

# processname: nginx

# config: /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

# pidfile: /usr/local/nginx/logs/nginx.pid

# Source function library.

. /etc/rc.d/init.d/functions

# Source networking configuration.

. /etc/sysconfig/network

# Check that networking is up.

[ "$NETWORKING" = "no" ] && exit 0

nginx="/usr/local/sbin/nginx"

prog=$(basename $nginx)

NGINX_CONF_FILE="/usr/local/nginx/conf/nginx.conf"

lockfile=/var/lock/subsys/nginx

start() {

[ -x $nginx ] || exit 5

[ -f $NGINX_CONF_FILE ] || exit 6

echo -n $"Starting $prog: "

daemon $nginx -c $NGINX_CONF_FILE

retval=$?

echo

[ $retval -eq 0 ] && touch $lockfile

return $retval

}

stop() {

echo -n $"Stopping $prog: "

killproc $prog -QUIT

retval=$?

echo

[ $retval -eq 0 ] && rm -f $lockfile

return $retval

}

restart() {

configtest || return $?

stop

start

}

reload() {

configtest || return $?

echo -n $"Reloading $prog: "

killproc $nginx -HUP

RETVAL=$?

echo

}

force_reload() {

restart

}

configtest() {

$nginx -t -c $NGINX_CONF_FILE

}

rh_status() {

status $prog

}

rh_status_q() {

rh_status >/dev/null 2>&1

}

case "$1" in

start)

rh_status_q && exit 0

$1

;;

stop)

rh_status_q || exit 0

$1

;;

restart|configtest)

$1

;;

reload)

rh_status_q || exit 7

$1

;;

force-reload)

force_reload

;;

status)

rh_status

;;

condrestart|try-restart)

rh_status_q || exit 0

;;

*)

echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|try-restart|reload|force-reload|configtest}"

exit 2

esac
เสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยน permission ไฟล์ถูกเรียกใช้งานได้

chmod +x /etc/init.d/nginx
ขั้นตอนสุดท้ายลอง Restart nginx ดูครับด้วยคำสั่ง

service nginx restart

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?