วิธีการเพิ่ม และแก้ไข FTP Account

คุณสามารถสร้าง FTP Account เพื่อใช้ Upload และจัดการ File บน Server ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel
โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. ในหน้า DirectAdmin คลิกที่เมนู Account Manager เลือก FTP Management

3. ในหน้า FTP Accounts ให้คลิก CREATE FTP ACCOUNT

4. ในหน้า Create FTP Account ให้ระบุรายละเอียด รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงของบัญชี FTP ที่ต้องการสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • FTP Username: สำหรับระบุชื่อผู้ใช้ กรุณาใช้ อักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข (ใช้ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น)
  • Enter Password: สำหรับระบุรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้
  • Domain / FTP / User / Custom เป็นตำแหน่ง Path ที่เลือกว่าผู้ใช้จะมีสิทธิ์เข้าถึง Directory ในส่วนใดได้บ้าง

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม CREATE

5. ระบบจะแสดงผลดังภาพ   จากนั้นคลิก Exit    เป็นการเสร็จสิ้น

สามารถนำบัญชี FTP Account ไปใช้งานผ่าน FTP Client ได้เลย ซึ่ง FTP ที่นิยมใช้กันได้แก่ WinSCP และ FileZilla

การแก้ไข FTP Account คุณสามารถทำได้ดังนี้

  1. ในหน้า DirectAdmin คลิกที่เมนู Account Manager เลือก FTP Management

2. เลือกโดเมนที่ต้องการจะแก้ไข

3. ในหน้า Change your Password ให้ใส่ password ในช่องที่ 1 ( Current DirectAdmin Password) และใส่รหัสผ่านใหม่ในช่องที่ 2 ( Enter new password ) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม SUBMIT เป็นการเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles