วิธีแก้ไข package ใน DirectAdmin

Edit package DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลของ package ที่ได้เพิ่มไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ package ที่ต้องการแก้ไข

แก้ไขข้อมูลของ package ตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกข้อมูลของ package ดังกล่าวแล้ว (ในภาพตัวอย่างจะเป็นการแก้ไข Disk Usage ของผู้ใช้จาก 100 MB เป็น 200 MB)

Was this article helpful?

Related Articles