การตั้งค่า E-Mail กับ Apple Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Apple Mail

2. จาก Toolbar ด้านบน เลือก File จากนั้น เลือก Add Account

3. ใส่ Name (ที่ได้ตั้งค่าไว้ในการสร้าง E-Mail), Email address และ Password จากนั้นคลิก Continue

4. ตรวจสอบ Account Type ระบุค่าเป็น POP3 จากนั้นใส่รายละเอียด ดังภาพด้านล่าง และคลิก Continue

5. Apple Mail ตอนนี้จะทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ระบุไว้ และคลิก Continue

6. เมื่อ Incoming Mail Security ขึ้นที่หน้าจอ Use Secure Socket Layer ต้องไม่มีเครื่องหมายติ๊ก จากนั้น คลิก Continue

7. ใส่ outgoing mail server และ ตรวจสอบการตั้งค่า Use Authentication ต้องมีเครื่องหมายติ๊กด้านหน้า

8. ใส่ User Name และ Password จากนั้น คลิก Continue

9. เมื่อหน้าจอขึ้น Outgoing Mail Security ต้องไม่มีเครื่องหมายติ๊กที่ Use Secure Socket Layer จากนั้น คลิก Continue

10. ติ๊ก Take my account online จาก account summary จากนั้นคลิก Create บัญชีของคุณจะเปิดใช้งานได้ทันที

การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Apple Mail จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles