วิธีตรวจสอบ username และ password สำหรับ login phpMyAdmin ใน DirectAdmin

ผู้ที่ใช้ control panel ของ DirectAdmin สามารถตรวจสอบ username และ password สำหรับใช้ login phpMyAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

ไปยังโฟลเดอร์ของเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการตรวจสอบ username และ password

ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ wp-config.php

จดหรือคัดลอกข้อมูล username และ password ในบรรทัด define( ‘DB_USER’, ‘ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล’ ); และบรรทัด define( ‘DB_PASSWORD’, ‘รหัสผ่านฐานข้อมูล’ );

Was this article helpful?

Related Articles