วิธีตรวจสอบ username และ password สำหรับ login phpMyAdmin ใน Plesk

ผู้ที่ใช้ control panel ของ Plesk สามารถตรวจสอบ username และ password สำหรับใช้ login phpMyAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ File Manager ในโดเมนที่ต้องการตรวจสอบ username และ password

คลิกที่ไฟล์ wp-config.php

จดหรือคัดลอกข้อมูล username และ password ในบรรทัด define( ‘DB_USER’, ‘ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล’ ); และบรรทัด define( ‘DB_PASSWORD’, ‘รหัสผ่านฐานข้อมูล’ );

Was this article helpful?

Related Articles