วิธีเปิด/ปิด Ping บน Windows

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปิด/ปิด Ping ที่มีอยู่บน Windows สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิด Control Panel ขึ้นมา

คลิกที่ Windows Defender Firewall

คลิกที่ Advance settings

คลิกที่ Inbound Rules

วิธีเปิด Ping

คลิกขวาที่ Rule ที่ต้องการเปิด Ping

คลิกที่ Enable Rule

ระบบจะดำเนินการเปิด Ping ดังกล่าว โดยจะแสดงเครื่องหมายติ๊กถูกหน้า Ping ที่ถูกเปิดดังภาพตัวอย่าง

วิธีปิด Ping

คลิกขวาที่ Rule ที่ต้องการปิด Ping

คลิกที่ Disable Rule

ระบบจะดำเนินการปิด Ping ดังกล่าว โดยเครื่องหมายติ๊กถูกหน้า Ping ที่ถูกปิดจะหายไปดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?