วิธีเปิด/ปิด Ping บน Windows

Enable Disable Rule Ping Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการของ Windows สามารถกำหนดการเปิด/ปิด Ping ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เปิด Control Panel ขึ้นมา

คลิกที่ Windows Defender Firewall

คลิกที่ Advanced settings

คลิกที่ Inbound Rules

วิธีเปิด Ping

คลิกขวาที่ Rule ที่ต้องการเปิด Ping

คลิกที่ Enable Rule

ระบบจะทำการเปิด Ping ของ Rule ที่เลือกโดยจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกแสดงอยู่หน้า Rule ดังกล่าว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการเปิด Ping ให้กับ Rule File and Printer Sharing (Echo Request – ICMPv4-In))

วิธีปิด Ping

คลิกขวาที่ Rule ที่ต้องการปิด Ping

คลิกที่ Disable Rule

ระบบจะทำการปิด Ping ของ Rule ที่เลือกโดยเครื่องหมายติ๊กถูกที่แสดงอยู่หน้า Rule ดังกล่าวจะหายไป (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการปิด Ping ของ Rule File and Printer Sharing (Echo Request – ICMPv4-In))

Was this article helpful?