วิธีตั้งค่าการกรอง spam เมลให้กับบัญชีอีเมลใน Plesk

Setting Email addresses Spam Filter Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถตั้งค่าการกรอง spam เมลให้กับบัญชีอีเมลที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Mail

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่าการกรอง spam เมล

คลิกที่แท็บ Spam Filter

เลือกว่าต้องการให้ระบบดำเนินการอย่างไรกับเมลที่ถูกระบุเป็น spam ในหัวข้อ What to do with messages classified as spam

  • Mark spam messages by adding the following text to message subject – ทำเครื่องหมายว่าเป็น spam เมลโดยเพิ่มข้อความที่กำหนด (สามารถกำหนดข้อความที่จะให้แสดงได้) ในหัวข้อของเมลดังกล่าว
  • Delete all spam messages – ลบ spam เมลทั้งหมดออกจาก mailbox
  • Move spam to the Spam folder – ย้าย spam เมลไปยังโฟลเดอร์ Spam

คลิกที่ Show Advanced Settings

ระบุค่าการกรอง spam เมลที่ต้องการโดยระบุเป็นตัวเลข (ค่าน้อย การกรอง spam จะสูง หรือค่ามาก การกรอง spam จะต่ำ ) จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าการกรอง spam เมลให้กับบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles