วิธีคัดลอกฐานข้อมูลใน Plesk

Copy Databases Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถคัดลอกฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Databases

คลิกที่ Copy ในฐานข้อมูลที่ต้องการคัดลอก

กำหนดรายละเอียดของฐานข้อมูลที่จะคัดลอก เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

 • Destination database server – เลือก server ปลายทางของฐานข้อมูลที่ต้องการคัดลอก
  • localhost:3306 (default for MariaDB, เวอร์ชันปัจจุบัน) – กำหนด server ปลายทางของฐานข้อมูลเป็นของ localhost โดยระบบจะเลือกตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น
  • Other – กำหนด server ปลายทางของฐานข้อมูลด้วย server ที่กำหนด
   • Host name or IP address – กำหนด host name หรือ IP address ของ server ปลายทาง
   • Username – กรอกชื่อผู้ใช้ที่ใช้เข้าสู่ระบบ
   • Password – กรอกรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบ
 • Destination database – เลือกตัวเลือกการคัดลอกฐานข้อมูล
  • Create database with name – คัดลอกฐานข้อมูลด้วยชื่อที่กำหนด
  • Copy to existing database – คัดลอกฐานข้อมูลไปยังฐานข้อมูลอื่นที่มีอยู่ในระบบ
 • Create a full copy – คัดลอกข้อมูลทั้งหมดของฐานข้อมูล โดยจะรวมทั้งโครงสร้างฐานข้อมูลและข้อมูลตาราง หากไม่ต้องการให้คัดลอกข้อมูลทั้งหมดของฐานข้อมูลให้นำติ๊กถูกที่ Create a full copy ออก

ระบบจะแจ้งว่าได้คัดลอกฐานข้อมูลที่เลือกแล้ว โดยฐานข้อมูลที่สร้างจะถูกแสดงดังภาพตัวอย่าง (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการคัดลอกฐานข้อมูล sandbox_db แล้วสร้างเป็นฐานข้อมูล sandbox_test)

Was this article helpful?

Related Articles