วิธีตรวจสอบ/ซ่อมแซมฐานข้อมูลใน Plesk

Check and Repair Databases Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถตรวจสอบหรือซ่อมแซมฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Databases

คลิกที่ Check and Repair ในฐานข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ/ซ่อมแซม

ระบบจะแจ้งว่าได้ตรวจสอบ/ซ่อมแซมฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะแจ้งว่าไม่พบ error ใดๆ ในฐานข้อมูล sandbox_db )

Was this article helpful?

Related Articles