วิธี export reseller package ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถ export reseller package ที่สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage Reseller Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ reseller package ที่ต้องการ export

คลิกที่ Export

ระบบจะแสดงข้อมูลของ reseller package ที่เลือก ให้คัดลอกข้อมูลดังกล่าวไว้ จากนั้นคลิกที่ X

หมายเหตุ : ข้อมูลของ reseller package ที่ได้คัดลอกนี้สามารถนำไปใช้ในการ import reseller package ต่อไปได้

Was this article helpful?

Related Articles