วิธีคืนค่าการแก้ไขรูปที่อัปโหลดไปยัง Media Library ใน WordPress

สำหรับผู้ที่ใช้งาน WordPress ที่ได้มีการแก้ไขรูปที่ได้อัปโหลดไว้ใน Media Library แล้วต้องการคืนค่าการแก้ไขที่เคยได้ทำไว้ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Media

คลิกรูปที่ต้องการคืนค่าการแก้ไขรูป

คลิกที่ Edit Image

คลิกที่ RESTORE ORIGINAL IMAGE

คลิกที่ Restore Image

ระบบจะแจ้งว่าได้คืนค่าการแก้ไขรูปดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles