วิธีเพิ่ม user package ใน DirectAdmin

ผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถสร้าง package สำหรับบัญชี user ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage Reseller Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ ADD PACKAGE

กำหนดค่าของ user package ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้กำหนดชื่อของ package จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการเพิ่ม user package ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles