วิธี reset user message สำหรับ admin ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin สามารถ reset user message ที่ได้ทำการแก้ไขไว้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Edit User Message ในหมวด Account Manager

คลิกที่ RESET TO DEFAULT

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการ reset user message กลับเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการ reset user message ที่ได้แก้ไขเป็นภาษาไทยกลับมาเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นค่าเริ่มต้น)

Was this article helpful?

Related Articles