วิธีคัดลอกรายการ backup ที่ตั้งไว้สำหรับ admin ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin หากต้องการตั้งกำหนดการ backup ใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกับรายการ backup ที่มีอยู่ก่อนแล้ว สามารถคัดลอกรายการ backup ดังกล่าวได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิก Admin Backup/Transfer ในหมวด Admin Tools

คลิกที่ + ในรายการ backup ที่ต้องการคัดลอก

คลิกที่ Duplicate

ระบบจะแจ้งว่าได้คัดลอกรายการ backup ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles