วิธีเปลี่ยน subscriber ให้กับ subscription ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเปลี่ยน subscriber ให้กับ subscription ของบัญชี customer เดิมไปยัง subscriber อื่นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเปลี่ยน subscriber

คลิกที่แท็บ Subscriptions

ติ๊กถูกที่ subscription ที่ต้องการเปลี่ยน subscriber

คลิกที่ Change Subscriber

ระบบจะแสดงรายละเอียดการเปลี่ยน subscriber ของ subscription ที่เลือก ให้คลิกที่ Finish

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเปลี่ยน subscriber ของ subscription ที่เลือกแล้ว (จากภาพตัวอย่าง subscriber ของ subscription newsandbox.com (Custom) ถูกเปลี่ยนจาก johny เป็น paul )

Was this article helpful?

Related Articles