วิธีแก้ไข service plan ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถแก้ไขรายละเอียดของ service plan ที่ได้เพิ่มไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Service Plans ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ service plan ที่ต้องการแก้ไข

แก้ไขรายละเอียดของ service plan ตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

 • Service plan name – กำหนดชื่อของ service plan ที่ต้องการแก้ไข
 • Overuse policy – กำหนดค่าการใช้งานทรัพยากรของ service plan ที่ต้องการแก้ไข
  • Overuse is not allowed – ไม่อนุญาตให้ใช้งานทรัพยากรเกินจำนวนที่กำหนดไว้ และจะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานทรัพยากรของ service plan เกินจำนวนที่กำหนดไว้
  • Overuse of disk space and traffic is allowed – อนุญาตให้ใช้งาน disk space และ traffic เกินจำนวนที่กำหนดได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรอื่นเกินจำนวนที่กำหนด (ระบบจะเลือกตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น) และสามารถติ๊กถูกที่ Notify me by email in cases of overuse. เพื่อให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้งานทรัพยากรเกินจำนวนที่กำหนด
  • Overuse is allowed (not recommended) – อนุญาตให้ใช้งานทรัพยากรเกินจำนวนที่กำหนดได้ และสามารถติ๊กถูกที่ Notify me by email in cases of overuse. เพื่อให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้งานทรัพยากรเกินจำนวนที่กำหนด (ไม่แนะนำให้เลือก)
 • Disk space – กำหนดพื้นที่การใช้งานของ service plan ที่ต้องการแก้ไข (กำหนดได้ตั้งแต่หน่วย MB, GB และ TB ) หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดพื้นที่การใช้งาน
 • Notify when disk space usage reaches – กำหนดพื้นที่การใช้งานของ service plan ที่จะให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้งานพื้นที่ถึงจำนวนที่กำหนด (กำหนดได้ตั้งแต่หน่วย MB, GB และ TB )
 • Traffic – กำหนด traffic ของ service plan ที่ต้องการแก้ไข (กำหนดได้ตั้งแต่หน่วย MB/month, GB/month และ TB/month ) หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัด traffic
 • Notify when traffic usage reaches – กำหนดการใช้งาน traffic ของ service plan ที่จะให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้งาน traffic ถึงจำนวนที่กำหนด (กำหนดได้ตั้งแต่หน่วย MB/month, GB/month และ TB/month )
 • Domains – กำหนดจำนวนโดเมนที่สามารถใช้งานได้ของ service plan ที่ต้องการเพิ่ม หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดจำนวนโดเมน
 • Subomains – กำหนดจำนวน subdomain ที่สามารถใช้งานได้ของ service plan ที่ต้องการแก้ไข หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดจำนวน subdomain
 • Domain aliases – กำหนดจำนวน domain alias ที่สามารถใช้งานได้ของ service plan ที่ต้องการแก้ไข หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดจำนวน domain alias
 • Mailboxes – กำหนดจำนวน mailbox ที่สามารถใช้งานได้ของ service plan ที่ต้องการแก้ไข หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดจำนวน mailbox
 • Mailbox size – กำหนดพื้นที่ mailbox ที่สามารถใช้งานได้ของ service plan ที่ต้องการแก้ไข (กำหนดได้ตั้งแต่หน่วย MB, GB และ TB ) หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดจำนวน mailbox
 • Mailing lists – กำหนดจำนวนบัญชีอีเมลที่สามารถใช้งานได้ของ service plan ที่ต้องการแก้ไข หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดจำนวนบัญชีอีเมล
 • Additional FTP accounts – กำหนดจำนวนบัญชี FTP ที่สามารถใช้งานได้ของ service plan ที่ต้องการแก้ไข หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดจำนวนบัญชี FTP
 • Databases – กำหนดจำนวนฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ของ service plan ที่ต้องการแก้ไข หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดจำนวนฐานข้อมูล
 • Expiration date – กำหนดวันสิ้นสุดการใช้งานของ service plan ที่ต้องการแก้ไข (กำหนดได้ตั้งแต่หน่วย Day(s), Month(s) และ Year(s)) หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดการใช้งานของ service plan
 • WordPress Websites – กำหนดจำนวนเว็บไซต์ WordPress ที่สามารถสร้างและจัดการได้ผ่าน WP Toolkit ของ service plan ที่ต้องการแก้ไข หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดจำนวนเว็บไซต์ WordPress ที่สามารถสร้างและจัดการได้ผ่าน WP Toolkit
 • WordPress Backups – กำหนดจำนวน backup ของแต่ละเว็บไซต์ WordPress ที่สามารถสร้างได้ผ่าน WP Toolkit ของ service plan ที่ต้องการแก้ไข หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดจำนวน backup ของแต่ละเว็บไซต์ WordPress ที่สามารถสร้างได้ผ่าน WP Toolkit
 • WordPress websites with Smart Update – กำหนดจำนวนเว็บไซต์ WordPress ที่สามารถใช้งานฟีเจอร์ Smart Update ของ service plan ที่ต้องการแก้ไข หรือติ๊กถูกที่ Unlimited หากไม่มีการจำกัดจำนวนเว็บไซต์ WordPress ที่สามารถใช้งานฟีเจอร์ Smart Update ได้

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการซิงค์การแก้ไข service plan ดังกล่าวกับ subscription ที่ใช้งานอยู่แล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการแก้ไข พื้นที่การใช้งานของ service plan ของ Default Hosting จาก 10 GB เป็น 20 GB)

Was this article helpful?

Related Articles