วิธีแก้ไข report layout สำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถแก้ไข report layout ที่สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Service Plans ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Resources

วิธีที่ 1

เลือก report layout ที่ต้องการแก้ไข

คลิกที่ Properties

กำหนดรายละเอียดของ report layout ที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

 • Report name – กำหนดชื่อของ report layout ที่ต้องการเปลี่ยน
 • Use as default report – กำหนดให้ใช้ report layout นี้เป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการใช้ report layout นี้เป็นค่าเริ่มต้น ให้ติ๊กถูกที่ Use as default report
 • General – กำหนดการแสดงข้อมูลทั่วไปของ report layout ที่ต้องการแก้ไข หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลทั่วไป หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลทั่วไป โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลทั่วไปได้
  • Summary – แสดงข้อมูลทั่วไปแบบย่อ
 • Customers – กำหนดการแสดงข้อมูล customer ของ report layout ที่ต้องการแก้ไข หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูล customer หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูล customer โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูล customer ได้
  • Summary – แสดงข้อมูล customer แบบย่อ
  • Full – แสดงข้อมูล customer ทั้งหมด
 • Domains – กำหนดการแสดงข้อมูลโดเมนของ report layout ที่ต้องการแก้ไข หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลโดเมน หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลโดเมน โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลโดเมนได้
  • Summary – แสดงข้อมูลโดเมนแบบย่อ
  • Full – แสดงข้อมูลโดเมนทั้งหมด
 • Personal domains – กำหนดการแสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวของ report layout ที่ต้องการแก้ไข หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัว หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัว โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวได้
  • Summary – แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวแบบย่อ
  • Full – แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวทั้งหมด

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไข report layout ดังกล่าวแล้ว (จากรูปตัวอย่างจะเป็นการแก้ไขการแสดงข้อมูล customer ของ report layout Custom Report จาก Summary เป็น Full)

วิธีที่ 2

คลิกที่ Layouts

คลิกที่ report layout ที่ต้องการแก้ไข

กำหนดรายละเอียดของ report layout ที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

 • Report name – กำหนดชื่อของ report layout ที่ต้องการเปลี่ยน
 • Use as default report – กำหนดให้ใช้ report layout นี้เป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการใช้ report layout นี้เป็นค่าเริ่มต้น ให้ติ๊กถูกที่ Use as default report
 • General – กำหนดการแสดงข้อมูลทั่วไปของ report layout ที่ต้องการแก้ไข หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลทั่วไป หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลทั่วไป โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลทั่วไปได้
  • Summary – แสดงข้อมูลทั่วไปแบบย่อ
 • Customers – กำหนดการแสดงข้อมูล customer ของ report layout ที่ต้องการแก้ไข หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูล customer หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูล customer โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูล customer ได้
  • Summary – แสดงข้อมูล customer แบบย่อ
  • Full – แสดงข้อมูล customer ทั้งหมด
 • Domains – กำหนดการแสดงข้อมูลโดเมนของ report layout ที่ต้องการแก้ไข หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลโดเมน หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลโดเมน โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลโดเมนได้
  • Summary – แสดงข้อมูลโดเมนแบบย่อ
  • Full – แสดงข้อมูลโดเมนทั้งหมด
 • Personal domains – กำหนดการแสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวของ report layout ที่ต้องการแก้ไข หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัว หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัว โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวได้
  • Summary – แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวแบบย่อ
  • Full – แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวทั้งหมด

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไข report layout ดังกล่าวแล้ว (จากรูปตัวอย่างจะเป็นการแก้ไขการแสดงข้อมูล customer ของ report layout Custom Report จาก Summary เป็น Full)

Was this article helpful?

Related Articles