วิธีแก้ไขชุดข้อความสำเร็จรูปใน Roundcube Webmail

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถแก้ไขชุดข้อความสำเร็จรูปที่สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Responses

คลิกที่ชุดข้อความที่ต้องการแก้ไข

กำหนดรายละเอียดของชุดข้อความสำเร็จรูปที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

  • Name – กำหนดชื่อของชุดข้อความที่ต้องการแก้ไข
  • Response Text – กำหนดข้อความของชุดข้อความที่ต้องการแก้ไข

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขชุดข้อความดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles