วิธีเปิด/ปิดการซิงค์อีเมลใน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows สามารถกำหนดการตั้งค่าระยะเวลาในการซิงค์อีเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา

กรณีที่ต้องการปิดการซิงค์อีเมล

วิธีที่ 1

คลิกขวาที่บัญชีอีเมลที่ต้องการปิดการซิงค์อีเมล

คลิกที่ Account settings

คลิกที่ Change mailbox sync settings

คลิกที่ไอคอน On/Off ที่หัวข้อ Email ในหมวด Sync options ให้เปลี่ยนเป็น Off จากนั้นคลิกที่ Done

คลิกที่ Save

วิธีที่ 2

คลิกที่ Account

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการปิดการซิงค์อีเมล

คลิกที่ Change mailbox sync settings

คลิกที่ไอคอน On/Off ที่หัวข้อ Email ในหมวด Sync options ให้เปลี่ยนเป็น Off จากนั้นคลิกที่ Done

คลิกที่ Save

กรณีที่ต้องการเปิดการซิงค์อีเมล

วิธีที่ 1

คลิกขวาที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเปิดการซิงค์อีเมล

คลิกที่ Account settings

คลิกที่ Change mailbox sync settings

คลิกที่ไอคอน On/Off ที่หัวข้อ Email ในหมวด Sync options ให้เปลี่ยนเป็น On จากนั้นคลิกที่ Done

คลิกที่ Save

วิธีที่ 2

คลิกที่ Account

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเปิดการซิงค์อีเมล

คลิกที่ Change mailbox sync settings

คลิกที่ไอคอน On/Off ที่หัวข้อ Email ในหมวด Sync options ให้เปลี่ยนเป็น On จากนั้นคลิกที่ Done

คลิกที่ Save

Was this article helpful?

Related Articles