วิธีแก้ไข report layout สำหรับ admin ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Control Panel Plesk ในระดับ admin สามารถแก้ไข report layout ที่สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Settings

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Statistics

วิธีที่ 1

เลือก Report Layout ที่ต้องการแก้ไข

คลิกที่ Properties

กำหนดรายละเอียดของ Report Layout ที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

 • Report name – กำหนดชื่อของ Report Layout
 • Use as the default report – กำหนดให้ใช้ Report Layout นี้เป็นค่าเริ่มต้น (ไม่จำเป็นต้องติ๊กหากไม่ต้องการกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น)
 • General – กำหนดว่าต้องการให้แสดงข้อมูลทั่วไป เช่น เวอร์ชันของ Plesk ที่ใช้งานอยู่ ในหน้า Summary Report หรือไม่
 • Domains – กำหนดว่าต้องการให้แสดงข้อมูลโดเมนทั้งหมดในหน้า Summary Report หรือไม่ โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
  • Summary – แสดงข้อมูลโดเมนทั้งหมดโดยสรุป
  • Full – แสดงข้อมูลโดเมนทั้งหมดโดยละเอียด
 • Personal domains – กำหนดว่าต้องการให้แสดงข้อมูลโดเมนทั้งหมดที่อยู่ใน Subscription ของแอดมินในหน้า Summary Report หรือไม่ โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
  • Summary – แสดงข้อมูลโดเมนทั้งหมดที่อยู่ใน Subscription ของแอดมินโดยสรุป
  • Full – แสดงข้อมูลโดเมนทั้งหมดที่อยู่ใน Subscription ของแอดมินโดยละเอียด

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไข Report Layout ดังกล่าวแล้ว (จากรูปตัวอย่างจะเป็นการแก้ไขการแสดงข้อมูล Personal domains ของ Report Layout Custom Report จาก Summary เป็น Full)

วิธีที่ 2

คลิกที่ Layouts

คลิกที่ report layout ที่ต้องการแก้ไข

กำหนดรายละเอียดของ report layout ที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

 • Report name – กำหนดชื่อของ report layout ที่ต้องการแก้ไข
 • Use as the default report – กำหนดให้ใช้ report layout นี้เป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการใช้ report layout นี้เป็นค่าเริ่มต้น ให้ติ๊กถูกที่ Use as default report
 • General – กำหนดการแสดงข้อมูลทั่วไปของ report layout ที่ต้องการแก้ไข หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลทั่วไป หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลทั่วไป โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลทั่วไปได้
  • Summary – แสดงข้อมูลทั่วไปแบบย่อ
 • Domains – กำหนดการแสดงข้อมูลโดเมนของ report layout ที่ต้องการแก้ไข หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลโดเมน หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลโดเมน โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลโดเมนได้
  • Summary – แสดงข้อมูลโดเมนแบบย่อ
  • Full – แสดงข้อมูลโดเมนทั้งหมด
 • Personal domains – กำหนดการแสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวของ report layout ที่ต้องการแก้ไข หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัว หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัว โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวได้
  • Summary – แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวแบบย่อ
  • Full – แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวทั้งหมด

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไข report layout ดังกล่าวแล้ว (จากรูปตัวอย่างจะเป็นการแก้ไขการแสดงข้อมูล customer ของ report layout Custom Report จาก Summary เป็น Full)

Was this article helpful?

Related Articles