วิธีตั้งค่าการแสดงรูปภาพ/สไตล์ของอีเมลใน Roundcube

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถตั้งค่าการแสดงรูปภาพหรือสไตล์ของอีเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Displaying Messages

เลือกการแสดงรูปภาพ/สไตล์ที่ต้องการในหัวข้อ Allow remote resources (images, styles) จากนั้นคลิกที่ Save

  • never – ไม่แสดงรูปภาพ/สไตล์ของอีเมล
  • from my contacts – แสดงรูปภาพ/สไตล์ของอีเมลที่มาจากรายชื่อผู้ติดต่อ
  • from trusted senders – แสดงรูปภาพ/สไตล์ของอีเมลที่มาจากผู้ส่งที่เชื่อถือได้
  • always – แสดงรูปภาพ/สไตล์ของอีเมลอยู่เสมอ

ระบบจะแจ้งว่าได้อัปเดตการตั้งค่าการแสดงรูปภาพ/สไตล์ดังกล่าวแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการเปลี่ยนค่าการแสดงรูปภาพ/สไตล์จาก never เป็น from trusted senders)

Was this article helpful?

Related Articles