วิธีเปิดการใช้งานกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรสำหรับ admin ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ admin สามารถเปิดการใช้งานกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรที่ปิดการใช้งานไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Settings

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Statistics

วิธีที่ 1

คลิกที่ Layouts

คลิกที่ไอคอน delivery ของ Report Layout ที่ต้องการปิดใช้งานกำหนดการส่งรายงาน

คลิกที่รายการกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการเปิดการใช้งาน

ติ๊กถูกที่ Enable

เมื่อเปิดใช้งานกำหนดการส่งรายงานแล้ว ความถี่ของการส่งรายงานในหัวข้อ Deliver frequency จะถูกเปลี่ยนป็น Daily ตามค่าเริ่มต้นของระบบ โดยสามารถเปลี่ยนความถี่ของการส่งรายงานก่อนได้ จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดการใช้งานกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว โดยที่เครื่องหมายแสดงสถานะจะเปลี่ยนจาก Disable เป็น Enable และเปลี่ยนความถี่ของการส่งรายงานเป็นความถี่ที่กำหนดดังรูปตัวอย่าง

วิธีที่ 2

คลิกที่ Report Layout ที่ต้องการเปิดใช้งานกำหนดการส่งรายงาน

คลิกที่รายการกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการเปิดการใช้งาน

ติ๊กถูกที่ Enable

เมื่อเปิดใช้งานกำหนดการส่งรายงานแล้ว ความถี่ของการส่งรายงานในหัวข้อ Deliver frequency จะถูกเปลี่ยนป็น Daily ตามค่าเริ่มต้นของระบบ โดยสามารถเปลี่ยนความถี่ของการส่งรายงานก่อนได้ จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดการใช้งานกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว โดยที่เครื่องหมายแสดงสถานะจะเปลี่ยนจาก Disable เป็น Enable และเปลี่ยนความถี่ของการส่งรายงานเป็นความถี่ที่กำหนดดังรูปตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles