วิธีแก้ไข filter ใน Roundcube

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถแก้ไข filter ที่ได้ตั้งค่าไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Filters

คลิกที่ filter ที่ต้องการแก้ไข

กำหนดรายละเอียดของ filter ที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

  • Filter name – กำหนดชื่อของ filter ที่ต้องการเปลี่ยน
  • Scope – กำหนดขอบเขตการทำงานของ filter ที่ต้องการแก้ไข โดยจะมีอยู่ 3 ตัวเลือก
    • matching all of the following rules – กำหนดให้ filter ทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ทั้งหมด
    • matching any of the following rules – กำหนดให้ filter ทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่ตั้งไว้
    • all messages – กำหนดให้ filter ทำงานกับข้อความทั้งหมด
  • Rules – เพิ่ม ลบ หรือกำหนดเงื่อนไขของ filter ที่ต้องการแก้ไข
  • Actions – เพิ่ม ลบ หรือกำหนดการดำเนินการของ filter ที่ต้องการแก้ไข

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่า filter ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles