วิธีปิด/เปิดการแสดงโฟลเดอร์ใน Roundcube

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถตั้งค่าปิด/เปิดการแสดงโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Folders

วิธีปิดการแสดงโฟลเดอร์

ตั้ง subscribtion ของโฟลเดอร์ที่ต้องการปิดการแสดงโฟลเดอร์เป็น unsubscribed

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการปิดการแสดงโฟลเดอร์ดังกล่าวแล้ว

วิธีเปิดการแสดงโฟลเดอร์

ตั้ง subscribtion ของโฟลเดอร์ที่ต้องการเปิดการแสดงโฟลเดอร์เป็น subscribed

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเปิดการแสดงโฟลเดอร์ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles