วิธี Import Mail จาก Gmail ใน Admin Console สำหรับ Google G Suite

หากผู้ใช้ต้องการย้าย Email จาก Gmail ของผู้ใช้ไปที่เมลของ Google G Suite สามารถย้ายEmail จาก Gmail โดยใช้บริการย้ายของ Google G Suiteได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

4.  เลือก Data migration (การย้ายข้อมูล)

5. คลิกที่ SET DATA MIGRATION UP

6. เลือกบริการอีเมล จากตัวอย่างจะขอใช้เป็นอีเมลจาก Gmail จากนั้นคลิก START

7. เลือกระยะเวลาที่ต้องการย้ายอีเมล และเลือกอีเมลที่ต้องการย้าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Migration start date :  ระยะเวลาที่ต้องการย้าย มีให้เลือกคือ

  • Past 1 year : ที่ผ่าน 1 ปี
  • Past 6 months : ที่ผ่านมา 6 เดือน
  • Past 3 months : ที่ผ่านมา 3 เดือน
  • Past month : ที่ผ่านมา 1 เดือน

  • Custom date : กำหนดระยะเวลาเอง

Migration options : (เลือกอีเมลที่ต้องการย้าย)

  • Migrated deleted email : โอนย้ายอีเมลที่ลบ
  • Migrated junk email : โอนย้ายอีเมลขยะ
  • Exclude following top level folders from migration (comma separated list) : ยกเว้นโฟลเดอร์ที่ระบุ

หากไม่ต้องการเลือกอีเมลใดๆ เลย ก็ไม่ต้องทำเครื่องหมายหน้าตัวเลือก จากนั้นคลิกที่ SELECT USERS เพื่อเลือกผู้ใช้

8. คลิกที่  Add user

9.  ใส่บัญชีอีเมลต้นทางที่ Source Email จากนั้น คลิกที่ AUTHORIZE

10. ระบบจะแจ้งไปยังเจ้าของบัญชีอีเมลที่ต้องการย้าย หากใครยังไม่ได้ Login เข้าไป ระบบจะขึ้นหน้าให้ใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

หากใคร Login ไว้แล้ว ระบบจะขึ้นดังภาพ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “อนุญาต”

11. Copy โค้ดไป โดยคลิกที่

12. นำโค้ดไปวางที่ Authorization Code และใส่อีเมลปลายทาง จากนั้นคลิกที่ START

13. ระบบจะเริ่มทำการโอนย้าย

14. หากต้องการหยุดการทำงานสามารถเลือกได้โดยเลือกคลิกที่ Pause user migration หรือ Stop user migration

*** หมายเหตุ : ***

  1. หากต้องการย้ายอีเมลให้ผู้ใช้อีกรายให้ทำตามวิธีการข้างต้นตั้งแต่ข้อ 8-16
  2. หากต้องการออกจากการย้ายข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกที่ More => Exit Migtation

Was this article helpful?

Related Articles