วิธีตั้งค่าอีเมลตอบกลับอัตโนมัติใน Google G Suite

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถทำการตอบกลับอีเมลได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้สามารถทำการตั้งค่าการตอบกลับอีเมลอัตโนมัติได้ ซึ่งวิธีการตั้งค่ามีขั้นตอนการทำดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3.เมื่อเข้าสู่หน้า Inbox ให้คลิกที่     เลือก Setting (ตั้งค่า)

4. ในหน้า Setting ที่แท็บ General เลือนลงมาที่ Vacation responder

5. ทำการตั้งค่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. Vacation responder on : เปิดการใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ เลือก
  2. First day : กำหนดวันเริ่มต้น  Last day : กำหนดวันสุดท้าย
  3. Subject : หัวเรื่อง
  4. Message : ข้อความ
  5. Only send a response to people in my contact : ส่งเฉพาะบุคคลที่อยู่ในรายชื่อติดต่อเท่านั้น
    Only send a response to people in hostatom : ส่งเฉพาะบุคคลที่อยู่ใน hostatom เท่านั้น

จากนั้นคลิกที่ Save changes เพื่อทำการบันทึก

6. ระบบจะขึ้นข้อความแสดงดังภาพ

เมื่อทดสอบส่งอีเมล ข้อความจะตอบกลับดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles