วิธีเปลี่ยน DNS server เป็น Google Public DNS

Change DNS server Google Public DNS

หากพบปัญหาโดเมนที่จดทะเบียนใหม่หรือโอนย้าย server แล้วโดเมนยังไม่ออนไลน์ ปัญหานี้เกิดขึ้นจาก DNS server ของผู้ให้บริการ internet ทำงานช้า มีรอบการอัปเดตข้อมูลโดเมนช้า (ปกติจะใช้เวลาอัพเดทราวๆ 24-48 ชั่วโมง) โดยสามารถเปลี่ยน DNS ของผู้ให้บริการ internet มาเป็น Google Public DNS (ใช้เวลาอัพเดทราวๆ 1-2 ชั่วโมงหรืออาจจะเร็วกว่านี้) ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิด Control Panel ขึ้นมา

คลิกที่ Network and Sharing Center

คลิกที่ internet ที่เชื่อมต่ออยู่ในหัวข้อ Connections: (บางเครื่องอาจแสดงเป็น Ethernet/Local Area Connection/Wi-Fi)

คลิกที่ Properties

ดับเบิลคลิกที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

คลิกที่หน้าหัวข้อ Use the following DNS server addresses: (กรณีที่ใช้ค่า DNS server อื่นอยู่ให้จดเก็บไว้ก่อน เผื่ออาจต้องกลับไปใช้ค่า DNS server เดิม)

กำหนดค่าใน Preferred DNS server: เป็น 8.8.8.8 และกำหนดค่า Alternate DNS server: เป็น 8.8.4.4 จากนั้นคลิกที่ OK

Was this article helpful?

Related Articles