วิธีแก้ไขการตั้งค่า E-mail ใน iPhone/iPad

หากผู้ใช้อีเมลบน iPhone/iPad มีปัญหาไม่สามารถรับ-ส่งอีเมลได้ สำหรับผู้ที่ตั้งค่า แบบ IMAP การแก้ปัญหาเบื้องต้นแนะนำให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลของคุณใน iPhone/iPad เสียก่อน โดยขั้นตอนการตรวจสอบมีดังนี้

1. เลือก Setting

2.เลือก Accounts & Passwords

3.ทำการเลือกอีเมลที่ต้องการ

4.คลิกที่อีเมล Account

5. ในหน้า Account การเช็คอีเมลขาออกให้เลือกที่ Outgoing mail server คลิกที่ SMTP ดังรูป

6.ที่ Primary server เลือกเมลที่เป็นชื่อโดเมนของคุณ ดังรูป

7. ตั้งค่าอีเมลขาออก ดังนี้

 • Host name: เป็นชื่อโดเมนของคุณโดยมีรูปแบบดังนี้ mail.(ชื่อโดเมนของคุณ).com
 • User Name: ชื่อผู้ใช้
 • Password: รหัสผ่านของผู้ใช้
 • Use SSL: การใช้ SSL ถ้าไม่ต้องการใช้ SSL ให้กดเลื่อนปิด
 • Server Port: เป็น 465 (สำหรับการเปิด SSL)
  Server Port: เป็น 25 (สำหรับการปิด SSL)

จากนั้นกด Done เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้

8. ส่วนอีเมลขาเข้าในหน้า Account ให้เลือก Advance ดังรูป

9. ให้ตั้งค่า Incoming  Settings ดังนี้

 • Use SSL: การใช้ SSL ถ้าไม่ต้องการใช้ SSL ให้กดเลื่อนปิด
 • IMAP Path Prefix: ตรวจดูว่าเป็นแบบ IMAP หรือไม่
 • Server Port : เป็น 993 (สำหรับการเปิด SSL)
  Server Port : เป็น 143 (สำหรับการปิด SSL)

จากนั้น กด Account เพื่อกลับมาหน้า Account

10. กดปุ่ม Done เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 

Was this article helpful?

Related Articles