วิธี upgrade : maridb 5.5 เป็น 10.2 บน VestaCP

MariaDB ก็คือ MySQL นั่นเอง โดย Michael Widenius ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง MySQL ซึ่งออกมาทำงานภายในชื่อบริษัท Monty Program AB

โครงสร้างต่าง ๆ ของ MariaDB นั้นแทบจะเหมือนกับ MySQL และจากความไม่แน่นอนในการพัฒนา MySQL กับข่าวคราวที่ไม่ดีของ MySQL ทำให้หลายๆ บริษัทหรือเว็บใหญ่ๆ หันมาใช้ MariaDB กันมากขึ้น

สำหรับวิธีการ upgrade maridb 5.5 เป็น 10.2 บน vestacp ทำได้โดย

1.ก่อนที่จะ upgrade แนะนำให้ทำการ Backup ข้อมูลเสียก่อน หลังจากนั้นให้ทำการลบ mariadb 5.5 ที่ติดตั้งไว้โดยใช้ code

service mariadb stop  /  service mysql stop
yum remove mariadb mariadb-server

maridb 5.5 ที่ติดตั้งไว้จะถูกลบแล้ว แต่ฐานข้อมูลจะไม่ถูกลบไปด้วย

2. ทำการติดตั้ง maridb 10.2 โดย

2.1 ทำการติดตั้ง/เปิดใช้งาน repo สำหรับ maridb 10.2 โดยใช้คำสั่ง

yum install nano epel-release -y

2.2 ทำการสร้าง/แก้ไขไฟล์ โดยใช้คำสั่ง

nano /etc/yum.repos.d/mariadb.repo

2.3 จากนั้นทำการ Copy คำสั่งต่อไปนี้ แล้วนำไปวางไว้ในหน้าคำสั่ง จากนั้นให้ทำการบันทึก

# MariaDB 10.2 CentOS repository list - created 2018-02-15 08:21 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

2.4 หลังจากนั้นทำการติดตั้ง maridb 10.2 โดยใช้คำสั่ง

yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

2.5  เปิดใช้งาน maridb เพื่อเริ่มต้นการ boot และเริ่มใช้งาน โโยใช้คำสั่ง

systemctl enable mysql
service mysql start

3. ทำการอัปเกรดฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

mysql_upgrade

เท่านี้ก็เสร็จสิ้นการอัพเกรด mariadb 5.5 ไปยัง mariadb 10.2.

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles