วิธีตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/2003

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Outlook 2002/2003

2. คลิกเมนู Tools จากด้านบนของ Menu Bar แล้วเลือก E-mail Accounts

3. บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมาให้เลือก Add a new email account แล้วคลิก Next

4. ด้านล่าง Server Type เลือกไปที่ POP3 แล้วคลิกไปที่ Next

5. ใส่รายละเอียดข้อมูลของคุณลงใน User, Server และ Logon Information กรุณาดูให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ชื่อ E-Mail แบบเต็มของคุณในช่อง username Information และ Server Information

6. เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก More Settings

7. จากหน้าจอที่ปรากฏ ให้เลือก Outgoing Server tab

8. คลิกที่ Outgoing Server ทำเครื่องหมายถูกเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication และ เลือก Use same settings as my incoming mail server. ดังภาพ

9. คลิกเลือก Advanced tab

10. ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเหมือนดังรูป โดย Incoming server (POP) port ต้องระบุค่าเป็น 110 และ Outgoing server (SMTP) port ต้องระบุค่าเป็น 587

11. คลิก OK คลิก Next จากนั้น คลิก Finish

12. คลิก Test Account Settings เพื่อตรวจสอบว่ารายละเอียดของคุณถูกต้อง

13. การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Microsoft Office Outlook 2002/2003 จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก
วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง Email ไม่ได้ สำหรับ Microsoft Office Outlook 2002/2003

Was this article helpful?

Related Articles