วิธีการเพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่อีเมลใน Plesk

คุณสามารถปรับเพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่อีเมลของบัญชีผู้ใช้แต่ละรายได้ตามคู่มือ วิธีการเพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่อีเมลใน Plesk ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, P assword และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่เมนู Mail

3. เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่อีเมล โดยคลิกที่ชื่อบัญชีที่ต้องการ

4. ที่หัวข้อ Mailbox ให้เลือก Another size จากนั้นใส่ขนาดพื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม/ลดลงไป จากนั้นคลิกที่ OK

หมายเหตุ: ขนาดพื้นที่ ที่ต้องการเพิ่ม/ลดนั้น จะต้องมีขนาดไม่เกินที่กำหนดไว้ใน Default size

5. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles