วิธีการเพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่อีเมลใน Plesk

ผู้ใช้สามารถปรับเพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่อีเมลของบัญชีอีเมลที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ Plesk ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Mail

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่อีเมล โดยคลิกที่ชื่อบัญชีที่ต้องการ

ที่หัวข้อ Mailbox ให้เลือก Another size จากนั้นใส่ขนาดพื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม/ลดลงไป จากนั้นคลิกที่ OK

หมายเหตุ: ขนาดพื้นที่ ที่ต้องการเพิ่ม/ลดนั้น จะต้องมีขนาดไม่เกินที่กำหนดไว้ใน Default size

ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของอีเมลดังกล่าวแล้ว (ที่ Usage ของอีเมลดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นขนาดพื้นที่ที่ได้ตั้งไว้) ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles