วิธีดู Error Log ใน Plesk

หากคุณพบว่า Website หรือ Web Application ของคุณแสดงผลผิดปกติ ทำงานไม่สมบูรณ์ หรือพบ error code 5xx คุณสามารถเข้าตรวจสอบ Error Log ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ทำการ Login เริ่มด้วยการ Login เข้าสู่ Plesk Control Panel ก่อน

ต่อมาให้เลือกโดเมนที่ต้องการ จากนั้น เลือกเมนู Logs ดังภาพ

จากนั้นทำการเลือกรายละเอียดที่ต้องดู ดังนี้

ลำดับต่อมากำหนดหัวข้อที่ต้องการดู ซึ่งสามารถเลือกดูได้ ดังนี้ access, warning และ error แต่ในกรณีนี้เราต้องการดู Error Log ให้เลือกเฉพาะ warning และ error

ระบบจะแสดง Error ดังภาพ เพื่อให้เราสามารถทำการแก้ไข หรือส่งให้ผู้พัฒนา Script ของเราแก้ไขได้

Was this article helpful?

Related Articles