วิธีการตั้งค่า Spamassassin Setup

Spamassassin Setup เป็นโปรแกรมป้องกัน Spam Mail คุณสามารถตั้งค่าการทำงานได้ผ่านทาง DirecAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. เลือก Spamassassin Setup

3. Spamassassin Setup มีระบบตั้งค่าการจัดการกับ Spam Mail อยู่ 7 ข้อ ดังนี้

3.1) Where do you want the spam to go? : คุณต้องการนำ Spam Mail ไปไว้ที่ไหน

 • Inbox (don’t block it) : การนำ Spam Mail ไปเก็บไว้ที่ Inbox (ไม่ต้องป้องกัน Spam Mail)
 • Redirect it to the catch-all spam folder in your main imap account. : การนำ Spam Mail ย้ายไปไว้ที่โฟเดอร์ Spam ใน บัญชีหลัก
 • Send the spam to the appropriate users’s spam folder. : การส่ง Spam Mail ไปเก็บไว้ที่โฟเดอร์ Spam ของบัญชี Mail นั้นๆ
 • Delete the spam. : การลบ Spam Mail ทิ้งเลยโดยไม่ต้องเก็บไว้

แนะนำให้เลือก Send the spam to the appropriate users’s spam folder.

3.2) What score threshold do you wish to use? : คุณต้องจะให้ระดับคะแนน Threshold ในการทำงานเท่าไหร ค่าของ Threshold ยิ่งน้อยจะทำให้การป้องกัน Spam Mail ได้ดี แต่ถ้ามีค่าน้อยจนเกินไปจะทำให้ระบบ Block Email ที่ไม่ใช่ Spam ไปด้วย และ ถ้าค่าของ Threshold มากๆจะทำให้การป้องกัน Spam Mail ไม่ค่อยดี

 • Low Threshold (5.0) : ให้ค่าของ Threshold ระดับต่ำ
 • Medium Threshold (7.5) : ให้ค่า Threshold ระดับปานกลาง
 • High Threshold (10.0) : ให้ค่า Threshold ระดับสูง
 • Custom Threshold : กำหนดค่า Threshold เอง

แนะนำให้เลือก Medium Threshold (7.5) ไปก่อน รอดูผลการป้องกัน แล้วค่อยปรับอีกครั้ง

3.3) Would you like to delete high scoring spam? : ควรลบ Spam Mail ที่มีค่าคะแนนสูงหรือไม่

 • Yes, block all spam scoring higher than : __ (1-99, no decimals) : บล็อคสแปมที่มีค่าคะแนนสูงกว่าที่กำหนด
 • No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section. : ไม่ต้องบล็อคสแปม ที่มีค่าคะแนนสูง ให้ใช้ค่าคะแนน threshold ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้

แนะนำให้เลือก No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section.

3.4) Do you wish to rewrite the subject of a spam email? : คุณต้องการเปลี่ยนหัวเรื่อง spam email ใหม่หรือไม่

 • Yes, set the subject to the following : ต้องการให้เปลี่ยนหัวเรื่อง E-mail
 • No, leave the subject unchanged. : ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหัวเรื่อง E-mail

แนะ นำให้เลือก No, leave the subject unchanged.

3.5) How should the spam be delivered? : ต้องการทำอย่างไรกับข้อความ E-mail Spam

 • Don’t use attachments (dangerous). : ไม่ต้องทำเป็นแนบไฟล์ หัวข้อนี้จะอันตรายเพราะอาจจะมีสคริปอะไรที่ไม่ปลอดภัยมากับ E-mail แล้วทำงานเมื่อเปิดอ่าน E-mail
 • Use attachments. : ทำเป็นแนบไฟล์ หัวข้อนี้จะทำให้ปลอดภัยมาก สคริปที่อาจจะอันตรายมากับ E-mail จะไม่ทำงาน เมื่อเปิดดู E-mail
 • Use text-only attachments. : ทำเป็นแนบไฟล์เฉพาะข้อความเท่านั้น หัวข้อนี้จะปลอดภัยกว่าหัวข้อแรก

แนะนำให้เลือก Use attachments.

3.6) E-mail Blacklist : บล็อก E-mail ที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่ต้องรอการตรวจใดๆที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ โดยกำหนด 1 E-mail ต่อ 1 บรรทัด (ระบุหรือไม่ก็ได้)

2.7) Email Whitelist : ระบุ E-mail ที่ปลอดภัยที่ไม่ต้องการให้บล็อกโดยไม่ต้องรอการตรวจใดๆที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ โดยกำหนด        1 E-mail ต่อ 1 บรรทัด (ระบุหรือไม่ก็ได้)

หลังจากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?