วิธีเปิด/ปิด SpamAssassin ใน DirectAdmin

Open close SpamAssassin DirectAdmin

SpamAssassin เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้สำหรับป้องกัน spam เมล โดยสามารถตั้งค่าได้ผ่าน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ SpamAssassin Setup ในหมวด E-mail Manager

วิธีเปิด SpamAssassin Setup ใน DirectAdmin

คลิกที่ ENABLE SPAMASSASSIN

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดการใช้งาน SpamAssassin แล้ว

การตั้งค่า SpamAssassin

หลังจากเปิดใช้งาน SpamAssassin แล้ว ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าของ SpamAssassin ได้ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE CONFIGURATION

 • Where do you want the spam to go? – เลือกตำแหน่งสำหรับเก็บ spam เมล (แนะนำให้เลือกเป็น Send the spam to the appropriate users’s spam folder.)
  • Inbox (don’t block it) – เก็บ spam เมลไว้ที่ inbox (ไม่มีการ block spam เมล)
  • Redirect it to the catch-all spam folder in your main IMAP account – ย้าย spam เมลไปไว้ที่โฟลเดอร์ spam ในบัญชีอีเมลหลัก
  • Send the spam to the user’s spam folder – เก็บ spam เมลไว้ที่โฟลเดอร์ spam ของบัญชีอีเมลนั้นๆ
  • Delete the spam – ลบ spam เมลทิ้งโดยไม่ต้องเก็บไว้
 • Would you like to delete high scoring spam? – เลือกว่าจะให้ลบเมลที่มีคะแนน spam สูงหรือไม่
  • Yes, block all spam scoring higher than : – บล็อคเมลที่มีคะแนน spam สูงกว่าที่กำหนด โดยกำหนดคะแนนเป็นตัวเลขที่ต้องการ (ไม่มีจุดทศนิยม)
  • No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section – ไม่ต้องบล็อคเมลที่มีคะแนน spam สูง โดยให้ใช้ค่า threshold ที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้
 • What score threshold do you wish to use? – เลือกค่าของ threshold ที่จะใช้กรอง spam (ค่า threshold ยิ่งน้อยจะทำให้ป้องกัน spam เมลได้ดี แต่ถ้าน้อยจนเกินไปก็อาจจะทำให้ระบบ block เมลอื่นที่ไม่ใช่ spam ไปด้วย เช่นเดียวกันถ้าค่า threshold มากเกินไปก็จะทำให้ป้องกัน spam เมลได้ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก)
  • Low Threshold (5.0) – ค่า threshold ต่ำ (กรอง spam ได้เยอะ มีความเข้มงวดสูง)
  • Medium Threshold (7.5) – ค่า threshold ปานกลาง (กรอง spam ในระดับปานกลาง)
  • High Threshold (10.0) – ค่า threshold มาก (กรอง spam ได้น้อย ไม่เข้มงวด
  • Custom Threshold – กำหนดค่า threshold เอง (ปกติแล้วไม่แนะนำให้ตั้งค่าต่ำกว่า 5 หากตั้งค่าต่ำกว่านี้อาจจะส่งผลให้อีเมลธรรมดาไม่สามารถส่งเข้ามาได้ หรือทำให้อีเมลไปตกอยู่ที่ถังขยะได้)
 • Do you wish to rewrite the subject of a spam email? – เลือกว่าต้องการเปลี่ยนหัวเรื่องของ spam เมลใหม่หรือไม่
  • Yes, set the subject to the following – ให้เปลี่ยนหัวเรื่องของเมลดังกล่าว
  • No, leave the subject unchanged – ไม่ต้องเปลี่ยนหัวเรื่องของเมลดังกล่าว
 • How should the spam be delivered? – เลือกว่าให้ทำยังไงกับ spam เมลที่ถูกส่งมา
  • Don’t use attachments (dangerous) – ไม่ต้องทำเป็นแนบไฟล์ (ไม่แนะนำตัวเลือกนี้ เพราะอาจจะมี script ที่ไม่ปลอดภัยติดมากับเมลแล้วทำงานเมื่อเปิดอ่านเมล)
  • Use attachments – ทำเป็นแนบไฟล์ (script ที่ติดมากับเมลจะไม่ทำงานเมื่อเปิดอ่านเมล)
  • Use text-only attachments – ทำเป็นแนบไฟล์เฉพาะข้อความเท่านั้น หัวข้อนี้จะปลอดภัยกว่าหัวข้อแรก
 • E-mail Blocklist – เพิ่มอีเมลที่ต้องการ block โดยไม่ต้องรอการตรวจใดๆ ที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
 • E-mail Allow – เพิ่มอีเมลที่ไม่ต้องการให้ block โดยไม่ต้องรอการตรวจใดๆที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่า SpamAssassin แล้ว

วิธีปิด SpamAssassin ใน DirectAdmin

คลิกที่ DISABLE SPAMASSASSIN

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดการใช้งาน SpamAssassin แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles