วิธีแสดงข้อความง่ายๆ ด้วย Node.js

หลังจากติดตั้ง node.js แล้ว ผู้ใช้สามารถใช้งาน node.js ได้ โดย app แสดงข้อความง่ายๆ อย่าง Hello World

ขั้นตอนการสร้าง มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม Text Editor ที่คุณใช้งาน จากรูปเราขออนุญาติใช้ Notepad++

  จากนั้นให้พิมพ์ข้อความต่อไปนี้

const http = require('http');
const hostname = '127.0.0.1';
const port = 3000;

const server = http.createServer((req, res) => {
res.statusCode = 200;
res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
res.end('Hello World\n');
});

server.listen(port, hostname, () => {
console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
});
  1. ทำการบันทึกไฟล์ โดยคลิกที่ File  => Save as
  1. ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึก ส่วนที่ Save as Type ให้เลือกเป็น JavaScript file (*.js, *.jsm, *.jsx, *.ts, *.tsx)  จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึก ดังภาพ

จากตัวอย่าง เราได้สร้าง folder ที่ชื่อว่า helloworld ไว้ในไดร์ฟ D และบันทึกไฟล์ที่สร้างขึ้นชื่อว่า helloworld.js

  1. ทำการเปิด node.js ขึ้นมา โดยคลิกที่ปุ่มค้นหา พิมพ์ว่า Nods.js Command Prompt จากนั้นเลือกNods.js Command Prompt  ดังภาพ
  1. ให้พิมพ์คำสั่ง node แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ที่สร้าง.js  จากนั้นกด Enter
    จากตัวอย่าง เราได้สร้างfolderที่ชื่อว่าhelloworldไว้ในไดร์ฟ D และบันทึกไฟล์ที่สร้างขึ้นชื่อว่า helloworld.js

ระบบจะแสดงข้อความ Server runing at http://ตามด้วยชื่อ hostname:port 

  1. เปิด web browser ขึ้นมา นำค่าที่ได้พิมพ์ลงในช่องใส่ URL ดังภาพ
  1. ระบบจะแสดงข้อความตามที่เราสร้างไว้ ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles