การจัดการปลั๊กอินผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

ใน WordPress Toolkit จะมีตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับปลั๊กอินต่างๆ ให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยจะมีเมนูการจัดการปลั๊กอินต่างๆ ดังนี้

1. การติดตั้งปลั๊กอิน

Install plugins WordPress toolkit Plesk

2. การติดตั้งปลั๊กอินด้วยการอัปโหลดไฟล์

3. การเปิด/ปิดการใช้งานปลั๊กอิน

4. การลบปลั๊กอิน

Remove plugins WordPress toolkit Plesk

Was this article helpful?

Related Articles