วิธีสร้างและลบ Site Redirection ใน DirectAdmin

Site Redirection คือการตั้งค่าให้มีการส่งต่อ URL ที่กำหนดไปยังอีก URL ที่ต้องการ เช่น เมื่อผู้ใช้งานเรียก URL https://www.sandbox.com/facebook ระบบจำทำการส่งต่อ URL นี้ไปยัง https://www.facebook.com/sandbox โดยการสร้างและลบ Site Redirection ใน DirectAdmin จะมีขั้นตอนดังนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Site Redirection ในหมวด Account Manager

วิธีสร้าง Site Redirection

คลิกที่ CREATE NEW REDIRECT

กำหนดค่า Site Redirection

  • Local URL Path : กรอก URL ที่ต้องการ redirect
  • Redirect Type : เลือกรูปแบบการ redirect
    • 301 – Permanent : โอนย้าย URL แบบถาวร (คะแนน PR คะแนนและอันดับของ search engine จะถูกโอนไปยัง URL ใหม่ด้วย)
    • 302 – Temporary : โอนย้าย URL แบบชั่วคราว (คะแนน PR คะแนนและอันดับของ search engine จะไม่ถูกโอนไปยัง URL ใหม่)
    • 303 – Replaced : เปลี่ยนเป็น URL ที่เราต้องการ (เปลี่ยนโดเมน)
  • Destination URL : กำหนด URL ปลายทาง

เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ CREATE

ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มการ redirect แล้ว

วิธีลบ Site Redirection

ติ๊กถูกที่ URL ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ redirect ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบการ redirect ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles