วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ email ใน whitelist contact ใน Yahoo

ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล ทำให้เกิดปัญหาอีเมลตีกลับไปยังผู้ส่ง ปัญหานี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ชื่อผู้รับไม่ถูกต้อง, กล่องจดหมายของผู้รับเต็ม, อีเมลผู้ส่งถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist), หมายเลข IP Address ของผู้ส่งถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist) หรือไม่สามารถติดต่ออีเมลปลายทางได้ในขณะนั้น, ปัญหาระบบ network หรือปัญหาอื่นๆ

แต่ถ้าระบบอีเมลหรือ mail server ที่ใช้บริการอยู่มีการติดตั้งระบบ anti spam mail วิธีการที่จะทำให้คุณสามารถรับอีเมลจากผู้ส่งได้ก็คือ จะต้องทำการเพิ่มบัญชีอีเมลที่ต้องการรับลงใน whitelist หรือ address boook เสียก่อน

สำหรับวิธีการสร้าง whitelist ใน yahoo สามารถทำได้ ดังนี้

1.พิมพ์ URL: yahoo.com แล้วคลิกที่ Mail ดังภาพ

2. ใส่ชื่อบัญชีอีเมล จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่าน แล้วคลิกที่ปุ่ม Next

4. คลิกที่ แล้วเลือก More Settings 

5. คลิกที่ Filters => +Add new filters ที่ Edit Filter ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Filter name: ใส่ชื่อ Filter
  • Set Rule: ตั้งค่า ที่ Select a filter criterion เลือก contains

6. ที่ contains ให้ใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการ (สามารถใส่อีเมลได้มากกว่า 1 บัญชี)

7. ที่ Choose a folder to move to ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บอีเมล จากตัวอย่างเลือก Inbox

8. คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

9. Whitelist จะถูกเพิ่มเข้ามา ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles